Bevarandearbete

Ett av djurparkens syften är att tillse att zoopopulationen har en så stor genetisk variation som möjligt för att kunna användas som en resurs ifall den vilda populationen behöver stärkas eller räddas. Detta sker genom att våra arter ingår i olika program, antingen som en ESB art eller som en EEP art. Dessa program koordineras av nationella koordinatorer inom SDF och/eller internationella koordinatorer knutna till EAZA. De arter hos oss som koordineras på detta sätt är alla arter.

ESB arter

ESB (European Studbook) är mindre intensiv än EEP-programmet. De som jobbar med stamböckerna samlar in alla uppgifter om födslar, dödsfall, transporter osv från alla EAZAs djurparker och akvarier som behåller arten i fråga. Detta gör det möjligt att analysera populationen och djurparker kan då be om rekommendationer gällande avel och överföring. Man kan även bedöma tack vare all relevant information om det går bra för arten eller om det behövs en mer styv förvaltning för att upprätthålla en stabilt genetisk population. Om inte kan det föreslås att arten ska hanteras som en EEP art. Våra ESB arter är björn och lodjur.

EEP arter

Den andra kategorin kallas för EEP arter (European Endangered Species Programmes) vilka är klassificerade av IUCN/SSC som hotade, vilket föranleder EAZA att starta speciella bevarandeprojekt för dessa med rekommendationer för insamling till olika bevarandeprojekt där arten fortfarande finns naturligt. Syftet med dessa avelsprogram är också att tillse att djurparksvärlden har en självförsörjande och uthållig population och vara grund för bevarandeprogram där sperma, ägg eller individer kan stärka den genetiska variationen i den vilda populationen. Våra EEP arter är järv, varg, amurtiger, persisk leopard, berguv, snöleopard och isbjörn.

De organisationer vi stödjer är:

WildCats Conservation Alliance för de vilda amurleoparderna och tigrarna.
Denna allians är ett samarbete av 14 icke-statliga organisationer som arbetar för att skydda och återinföra Amur Leoparder och Amur Tigrar i de hotade områdena runt om i världen. Några av dessa organisationer genomför projekt i Kina och Ryska Fjärran Östern medan andra samlar in pengar och sprider information. Vi samlar in pengar som vi skickar till WildCats Conservation årligen.

Snow Leopard Trust i deras snöleopardsprojekt
Snow Leopard Trust syftar till att skydda detta utrotningshotade kattdjur genom samhällsbaserade bevarandeprojekt som bygger på en förbättrad vetenskaplig förståelse av snöleopardens beteende, behov, livsmiljöer och hot. I vår souvenirbutik i Rovdjurscentrum säljer vi även hantverk från SLT som är tillverkade av befolkningen i Mongoliet vilket stöttar dess sysselsättning. De pengar vi tjänar på hantverken går till att rädda Snöleoparden.

Polarbear International för isbjörn
Polar Bears International är den enda organisationen som enbart är avsedd för vilda isbjörnar. De har kunskap om isbjörnar – deras vanor, deras ekologi, deras hot – och är erkända ledare i deras bevarande. Vi stödjer forskare som är anslutna till PBI med insamlade medel som besökarna ger i vårt utställningshus vid Polar World i parken och under temadagar. 

Berguv Nord för berguvar i Sverige
Berguv Nord startades 1970 och finns för att bevara de naturligt förekommande arterna i livskraftiga och självreproducerande populationer inom hela deras utbredningsområde. Vid vår berguvsvoljär samlar vi in pengar som vi årligen skickar till projektet. De berguvsungar som föds i parken släpps ut av Projekt Berguv Nord på platser runt om i Sverige där den vilda populationen behöver tillskott av nya berguvar.