Bevarandearbete

Ett av djurparkens syften är att tillse att zoopopulationen har en så stor genetisk variation som möjligt för att kunna användas som en resurs ifall den vilda populationen behöver stärkas eller räddas. Detta sker genom att våra arter ingår i olika program, antingen som en ESB art eller som en EEP art. Dessa program koordineras av nationella koordinatorer inom SDF och/eller internationella koordinatorer knutna till EAZA. De arter hos oss som koordineras på detta sätt är alla arter.

ESB arter

ESB (European Studbook) är mindre intensiv än EEP-programmet. De som jobbar med stamböckerna samlar in alla uppgifter om födslar, dödsfall, transporter osv från alla EAZAs djurparker och akvarier som behåller arten i fråga. Detta gör det möjligt att analysera populationen och djurparker kan då be om rekommendationer gällande avel och överföring. Man kan även bedöma tack vare all relevant information om det går bra för arten eller om det behövs en mer styv förvaltning för att upprätthålla en stabilt genetisk population. Om inte kan det föreslås att arten ska hanteras som en EEP art. Våra ESB arter är björn och lodjur.

EEP arter

Den andra kategorin kallas för EEP arter (European Endangered Species Programmes) vilka är klassificerade av IUCN/SSC som hotade, vilket föranleder EAZA att starta speciella bevarandeprojekt för dessa med rekommendationer för insamling till olika bevarandeprojekt där arten fortfarande finns naturligt. Syftet med dessa avelsprogram är också att tillse att djurparksvärlden har en självförsörjande och uthållig population och vara grund för bevarandeprogram där sperma, ägg eller individer kan stärka den genetiska variationen i den vilda populationen. Våra EEP arter är järv, varg, amurtiger, persisk leopard, berguv, snöleopard och isbjörn.

De organisationer vi stödjer är:

ALTA för tigerprojekt i Amurområdet, där vi samlar in pengar som vi skickar till ALTA årligen. Som besökare kan du skänka pengar i tigerhuset plan 2 till detta projekt.

Snow Leopard Trust i deras snöleopardsprojekt. I vår souvenirbutik i Rovdjurscentrum säljer vi hantverk från SLT  från befolkningen i Mongoliet, vilket stöttar dess sysselsättning. De pengar vi tjänar på hantverken går till att rädda Snöleoparden. Även den pant som samlas in i parken går till detta projekt.

Polarbear International för isbjörn. Är den enda organisation som enbart är avsedd för vilda isbjörnar. Vi stödjer forskare som är anslutna till PBI med insamlade medel som besökarna ger i vårt utställningshus vid Polar World i parken och i olika evenemang under året. 

Berguv Nord för berguvar i Sverige.  Vid vår berguvsvoljär samlar vi in pengar som vi årligen skickar till projektet. De berguvsungar som föds i parken släpps ut av Projekt Berguv Nord på platser runt om i Sverige där den vilda populationen behöver tillskott av nya berguvar. Berguv är den enda djurart som parken släpper ut i det fria.