Mål och syfte

Som djurpark har vi huvudsakligen tre syften och arbetsområden att jobba med, bevarandearbete, forskning och information/utbildning. Tillsammans med Sveriges största Rovdjurscentrum arbetar vi för att uppfylla dessa syften.

För att kunna medverka i flera bevarandeprogram, forskningsprojekt och utveckla parken till att bli ett kunskapscentrum för rovdjursrelaterade ämnesområden har parken valt att vidga sin kollektion internationellt mot topp-predatorer förekommande i det subarktiska bältet i norra hemisfären. Vår grundidé är att skapa en rovdjurspark där man för första gången på ett sammanhållet och pedagogiskt sätt presenterar det unika i rovdjurens evolution i fråga om specialiseringar och anpassningar hos de olika arterna men även belysa människans relationer och förhållningssätt till dessa rovdjur.

Orsa Rovdjurspark är medlem i SDF (Svensk Djurparksförening), EAZA (European Association for Zoos & Aquaria). Medlemmarna inom dessa organisationer arbetar för att kunna samverka och planera sina djurkollektioner, vilket i förlängningen skall resultera i att djurparkerna kan hålla genetiskt sunda och självförsörjande populationer av alla arter i djurparkerna oberoende hotstatus.

Djurparken har som uppgift att öka och främja medvetenheten bland allmänheten av de arter som förevisas i parken så att acceptansen och kunskapen om dessa arter leder till att de finns kvar i det vilda i framtiden samtidigt som besökarna ges möjlighet att stödja bevarandeprojekten. I sammanhanget bör framhållas att många för- och grundskolor använder djurparkerna som en pedagogisk plattform för undervisningen kring djur och behovet av biologisk mångfald och bevarande.

Orsa Rovdjurspark har också till uppgift att delta i bevarandeprojekt både nationellt och internationellt genom att bereda möjligheter för avel på utrotningshotade djur vars avkomma kan bli föremål för utsättning i det vilda och aktivt informera besökare om värdet att bevara dessa arter för framtida generationer samt att samla in medel för att bistå bevarandeprojekt som pågår i det vilda. Orsa Rovdjurspark deltar i följande bevarandeprojekt: isbjörn, amurtiger, persisk leopard och snöleopard.

Djurparker har också till uppgift att främja forskning på de arter som förevisas så att ny kunskap genererar som på ett eller annat sätt leder till bättre möjligheter att hantera de vilda populationerna och även främja artens bevarande. Möjligheten att pröva ut ny teknik och få kunskap om vanligtvis svårobserverade beteenden och förhållanden är oftast fullt möjlig i djurparker i förhållande till vilda populationer. Av den anledningen har Orsa Rovdjurspark ett mångårigt och framgångsrikt samarbete med det Skandinaviska björnprojektet.